Inledning

Familjeterapi

Gruppsykoterapi

Hypnospsykoterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv psykoterapi

Psykoanalys

Psykoanalytisk parpsykoterapi

Psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi

Adresser till föreningar

Samrådsforum för psykoterapi

Broschyr i pdf-format

 

Hämta broschyren i pdf-format (kräver Acrobat Reader)


Hämta broschyr (pdf 608kB)
Ny 2006-06 (64 sidor)

Samrådsforum för psykoterapi orienterar om Psykoterapiinriktningar

Inledning

Föreningarna för psykoterapiinriktningar med examensrätt för akademisk psykoterapeutexamen* informerar här tillsammans om sina psykoterapiformer.

Psykoterapeutexamen krävs för att få legitimation av Socialstyrelsen. Legitimation för psykoterapeuter infördes 1985.

Hur bra är psykoterapi?

I den första stora metaanalysen (sammanställning av ett stort antal forskningsresultat) 1980 om den allmänna effekten av psykoterapi fann man att effekten var överraskande god. Genom åren har fortsatt forskning visat att de väl etablerade psykoterapierna ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

När etablerade psykoterapier jämförts med behandling med psykofarmaka ger psykoterapi ofta lika bra eller bättre resultat – särskilt på längre sikt. Psykoterapi ger inte heller de biverkningar som psykofarmaka har.

I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes, vars femte upplaga utkom 2004, redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. Människor föredrar också oftast hjälp genom samtal före annan slags behandling för psykiska problem, vilket t. ex. framgår av PART-studien.

I Sverige presenterade SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) 2004 en litteraturgenomgång Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt och 2005 Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt. Psykoterapier framstår där som klart effektiva vid dessa tillstånd, vilket i första hand gäller kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi, där gränsdragningen mellan dessa terapier inte är entydig. I den utsträckning det finns tillräckligt många och bra studier gäller detta även psykodynamisk psykoterapi. Huruvida metoden för urval av studier som SBU grundar sina slutsatser på är adekvat, råder mellan företrädare för olika terapiinriktningar delade uppfattningar om.

Även vid kroppsliga sjukdomar visar det sig att psykologiskt stöd och psykoterapi lindrar sjukdomsförlopp och underlättar läkningsprocesser.

De olika psykoterapiinriktningarna svarar var och en för presentationen av sin egen inriktning, när och hur den bäst används och forskning som gjorts om dess resultat.

Hur kan man få psykoterapi och vad kostar det?

Man kan vända sig till den psykiatriska vården eller söka en privat psykoterapeut, se Gula Sidorna. Högkostnadsskydd gäller vid psykoterapi inom offentlig sjukvård och om den privatpraktiserande psykoterapeuten har vårdavtal med landstinget. I övrigt överenskommer patient och psykoterapeut om kostnaden.

Tillgången till psykoterapi, administrativa rutiner och kostnader för patienter kan skilja sig betydligt mellan olika delar av landet.

 

* Svenska Föreningen för Psykoanalytisk Parpsykoterapi har ej ansökt om examensrätt men har ett antal psykoterapeuter som gått en utbildning som då godkändes för legitimation.

Referenser

Smith, M. L., Glass, G. V. & Miller, T. I (1980). The benefits of psychotherapy. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Lambert, M.J. (2004). Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. 5:th ed. New York: Wiley.

Forsell, Y. & Hansson, A. (2001) Psykisk ohälsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv. Data från PART-studien. Rapport 2001:2, Enheten för Psykisk Hälsa, Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Behandling av depressionssjukdomar: En systematisk litteraturöversikt (2004). Rapport nr 166. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU.

Behandling av ångestsyndrom: En systematisk litteraturöversikt (2005). Rapport nr 171. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU.

  Utskriftsversion (pdf) Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2008-02-06
www.psykoterapistiftelsen.se