PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

PsykoterapiStiftelsens syfte och målsättning

Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den.

Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är psykoterapi en mycket effektiv behandling, som bör användas i större utsträckning än idag. Därför måste kunskaper om psykoterapi öka inom vård, rehabilitering, habilitering och andra områden där psykoterapi kan förbättra hälsa och livskvalitet.

För att psykoterapi ska tas i bruk i den utsträckning som dess effektivitet motiverar behöver kunskap om psykoterapi också öka hos allmänheten, politiker, administrativa chefer och handläggare, personal inom vård och omsorg, skola, företagshälsovård och övriga som kommer i kontakt med psykiskt lidande.

Psykoterapin måste också ges ökade möjligheter till utveckling genom stöd till psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprojekt, utbyte av kunskaper mellan psykoterapeuter med olika inriktningar och tvärvetenskapligt kunskapsutbyte.

Inom ramen för detta ändamål ska stiftelsen

  • hålla informationsmöten, konferenser och om möjligt vartannat år skapa ett större arrangemang i form av en psykoterapimässa
     

  • stödja och informera om psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprojekt
     

  • bidra till att informationsmaterial görs och sprids
     

  • samarbeta med för stiftelsens ändamål lämpliga organisationer

 

Mer om PsykoterapiStiftelsens syfte och målsättningar hittar du i stadgarna. 

Utskriftsversion denna sida

 

 
    Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2009-01-05     www.psykoterapistiftelsen.se