PsykoterapiStiftelsen     |     PsykoterapiMässan     |     RPC     |     Samrådsforum för psykoterapi    |     Snabbsökning

Stadgar för PsykoterapiStiftelsen antagna vid konstituerande styrelsemöte 30 januari 2003

§ 1 

Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att psykoterapi kommer till användning för dem som kan dra nytta av den. Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är psykoterapi en mycket effektiv behandling, som bör användas i större utsträckning än idag. Därför måste kunskaper om psykoterapi öka inom vård, rehabilitering, habilitering och andra områden där psykoterapi kan förbättra hälsa och livskvalitet. För att psykoterapi ska tas i bruk i den utsträckning som dess effektivitet motiverar behöver kunskap om psykoterapi också öka hos allmänheten, politiker, administrativa chefer och handläggare, personal inom vård och omsorg, skola, företagshälsovård och övriga som kommer i kontakt med psykiskt lidande. Psykoterapin måste också ges ökade möjligheter till utveckling genom stöd till psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprojekt, utbyte av kunskaper mellan psykoterapeuter med olika inriktningar och tvärvetenskapligt kunskapsutbyte.

Inom ramen för detta ändamål ska stiftelsen

  • hålla informationsmöten, konferenser och om möjligt vartannat år skapa ett större arrangemang i form av en psykoterapimässa

  • stödja och informera om psykoterapiforskning och psykoterapiutvecklingsprojekt

  • bidra till att informationsmaterial görs och sprids

  • samarbeta med för stiftelsens ändamål lämpliga organisationer
     

§ 2 

För de angivna ändamålen har stiftaren Riksföreningen PsykoterapiCentrum tillskjutit resurser i form av 100.000 kr. Detta grundkapital kommer att utökas genom vad som tillfaller stiftelsen i form av gåvor, testamenten eller annorledes tilldelas stiftelsen. För de i § 1 angivna ändamålen ska användas i första hand nettoavkastningen av stiftelsens kapital, dock att även en del av kapitalet kan tas i anspråk med iakttagande av stiftelselagens bestämmelser och god praxis. Stiftelsens kapital ska placeras i bank, i värdepapper eller på annat sätt som gagnar verksamheten.

§ 3 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av minst fem ledamöter, varav majoriteten, bland dem ordföranden, ska vara medlemmar i Riksföreningen PsykoterapiCentrum. Ordföranden utses inom styrelsen. För varje styrelseledamot bör en personlig suppleant väljas. Styrelseledamot och suppleant väljs på 3 år. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Efter bildandet av stiftelsen utser dess styrelse fortsättningsvis sin sammansättning och sina suppleanter men fortfarande ska gälla att en majoritet av styrelseledamöterna inklusive ordföranden är medlemmar i Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

§ 5 

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger under varje kalenderår, två gånger före juni månads utgång och en gång under hösten samt i övrigt på kallelse av ordföranden eller när så begärs av minst två av styrelsens övriga ledamöter. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen ska uppta närvarande ledamöter, ärenden som behandlats och besluten. Protokollen ska göras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt.

§ 6 

Stiftelsens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 7 

Stiftelsen ska föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter och årligen avsluta desamma. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Stiftelsen ska för kännedom lämna årsredogörelsen till Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

§ 8 

För granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska styrelsen utse en godkänd revisor. Arvode till stiftelsens revisor ska utgå efter skälig debitering.

§ 9 

Styrelsen kan uppdra åt en eller flera av sina ledamöter och suppleanter att utöva särskilda funktioner eller handha särskilda uppdrag. Skälig ersättning ska utgå för sådana funktioner och uppdrag.

§ 10 

Ändring av dessa stadgar får ske genom beslut med 2/3 majoritet bland samtliga styrelseledamöter i två på varandra följande beslut med minst 2 månaders mellanrum. Stiftelsens ändamål får inte ändras. Stiftelsens sammansättning vad gäller att majoriteten, bland dem ordföranden, ska vara medlemmar i Riksföreningen PsykoterapiCentrum får endast ändras om Riksföreningen PsykoterapiCentrums styrelse godkänner ändringen.

§ 11 

För upplösande av stiftelsen krävs samtycke av 2/3 av styrelseledamöter i två på varandra följande beslut med minst 12 månaders mellanrum. Eventuellt överskott ska då lämnas till Riksföreningen PsykoterapiCentrum. Om detta inte är möjligt ska styrelsen fördela medlen till ändamål som är i linje med det som varit stiftelsens uppgift.

Utskriftsversion denna sida

 

 
    Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2009-01-05     www.psykoterapistiftelsen.se