Donera: pg 101 44 34-3       Våra mål      Kontakta oss       

 

Stadgar

PsykoterapiStiftelsen
– stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi

OBS! Stadgarna är under omarbetning och ej tillämplig i alla delar!

§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi. I dessa stadgar benämnd Stiftelsen.

§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna genom att verka för att psykoterapi görs tillgänglig för dem som kan ha nytta av den. Stiftelsen skall sprida kunskap och stödja forskning om psykoterapi, samt arbeta för utveckling och större tillgänglighet av psykoterapi. Stiftelsen skall även främja kunskapsutbyte mellan olika inriktningar inom psykoterapi och mellan psykoterapi och andra vetenskaper.

Inom ramen för detta ändamål skall Stiftelsen

§ 3 Styrelse

3.1. Ledning och förvaltning. Stiftelsen leds och förvaltas av en styrelse.

3.1.1. Styrelsens sammansättning och beslutsformer. Styrelsen består av minst fem ledamöter, varav majoriteten, bland dem ordföranden och vice ordföranden, skall vara legitimerade psykoterapeuter. Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses inom styrelsen. Styrelseledamötenas mandattid är tre år. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter deltar i beslut. Beslut fattas genom omröstning. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

3.1.2. Referensråd. Styrelsen kan utse referensråd med särskild kunskap och kompetens, som adjungeras till vissa styrelsemöten.

3.2. Sammanträdesformer. Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger under varje kalenderår varav två gånger under första halvåret samt i övrigt på kallelse av ordföranden eller när så begärs av minst en fjärdedel av styrelsens övriga ledamöter.

3.2.1. Protokoll. Styrelsens sammanträden protokollförs. Protokollen justeras av ordföranden och den eller de personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall innehålla uppgift om närvarande ledamöter, ärenden som behandlats och beslut. Protokollen skall vara numrerade och daterade med mötesdatum och förvaltas på betryggande sätt.

3.3. Styrelsens säte. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet - av den eller dem som styrelsen befullmäktigar.

§ 5 Ekonomi

5.1. Stiftelsens kapital och medel skall placeras och användas på sådant sätt som gagnar verksamheten och de i § 2 angivna ändamålen. Kapitalet tas i anspråk i enlighet med stiftelselagens bestämmelser och god praxis. Räkenskapsåret skall vara kalenderår.

5.2. Styrelsen ansvarar i sin helhet för Stiftelsens ekonomi. Styrelsen utser en kassör och en vice kassör som handlägger de löpande räkenskaperna.
Styrelsen kan anlita en redovisningsfirma, om detta krävs för att bokföringen skall ske enligt god bokföringssed. Redovisningsfirman erhåller mot faktura skälig ersättning.

§ 6 Årsredovisning

Stiftelsen skall årligen upprätta en årsredovisning som innehåller förvaltningsberättelse och ekonomisk berättelse.

§ 7 Granskning

7.1. Revisor. Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av godkänd revisor, som mot faktura erhåller skälig ersättning.

7.2. Länsstyrelsen. Stiftelsen är skyldig att inlämna årsredovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län.

7.3. Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är skyldig att inlämna årsredovisning till Svensk Insamlingskontroll så länge stiftelsen har ett 90-konto för insamling.

§ 8 Uppdrag

Styrelsen kan ge styrelseledamöter och andra särskilda uppdrag. Uppdragstagarna kan erhålla skäligt arvode.

§ 9 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut med två tredjedels majoritet bland samtliga styrelseledamöter i två på varandra följande omröstningar, med minst två månaders mellanrum. Stiftelsens ändamål får inte ändras.

§ 10 Stiftelsens upplösning

Upplösning av Stiftelsen fordrar beslut med två tredjedels majoritet bland samtliga styrelseledamöter i två på varandra följande omröstningar med minst 12 månaders mellanrum. Tillgångarna skall vid upplösning fördelas så att de främjar Stiftelsens ändamål.

Slutgiltigt godkända 111123/SS.

OBS! Stadgarna är under omarbetning och ej tillämplig i alla delar!

 

 

Adress: PsykoterapiStiftelsen

Box 4039, 102 61 Stockholm

www.psykoterapistiftelsen.se

info@psykoterapistiftelsen.se 

uppdaterad 2020-07-24
sidansvarig:
Webbmaster